SPINRAZA

ÇALIŞMA PRENSİBİ

SMA'lı bireylerde SMN 1 (survival motor neuron - sağ kalım hareket sinir hücresi) geni mutasyona uğradığından, hareket sinir hücrelerinin ihtiyaç duyduğu SMN proteini yeterli seviyede üretilememektedirz. Bununla birlikte SMN 1 geninin bir kopyası olan "SMN 2" geni, SMN proteini sentezlenmesinde görev alır, ancak bu kopya genlerde üretilen SMN proteinlerinin yaklaşık %10'u tam uzunlukta ve işlevsel olabilmektedir. Bir "antisense oligonucleotide" olarak SPINRAZA, merkezi sinir sisteminde işlevsel SMN proteini üretimini artırmak için SMN2 genindeki belirli bir diziye bağlanmaktadır.

SPINRAZA'nın merkezi sinir sistemine iletilmesi, hareket sinir hücrelerinin Nusinersen (Spinraza’nın etken maddesi) ile aşılanmasına ve en çok ihtiyaç duyulduğu yer olan omurilikte yüksek konsantrasyona sahip olunmasına yardımcı olmaktadır. 

SPINRAZA, SMN2 transkriptinin ekzon 7'sinin aşağı akışındaki introndaki bir diziye bağlanır.

 

 

KLİNİK DENEYLERDEN ELDE EDİLEN ETKİNLİK ve GÜVENLİK PROFİLİ VERİLERİ 

SPINRAZA'nın etkinliği farklı yaş gruplarında yapılan klinik deneylerle kanıtlanmıştır.

Yapılan deneylerin sonuçlarını henüz semptom göstermemiş hastalar, bebeklik döneminde semptom göstermeye başlayan hastalar ve daha geç dönemde semptom göstermeye başlamış hastalar başlıklarında incelemek mümkündür. 

 

HENÜZ SEMPTOM GÖSTERMEMİŞ HASTALARDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK DENEYLER 

NURTURE Çalışması

Deney Tasarımı

Faz 2, açık uçlu, çok merkezli, çok uluslu tek kollu çalışmada, 6 haftalıktan daha küçük, Tip 1 veya Tip 2 fenotipleri geliştirmesi beklenen 25 bebek yer almıştır. 

Etkinlik Değerlendirmeleri

Çalışmanın yapıldığı dönemden 2.9 yıl sonrasında takibi yapılan 25 bebekten, 

 • 25'i (%100) hayatta ve sürekli solunum desteğine ihtiyaç duymamaktadır
 • 25'i (%100) desteksiz bir şekilde oturabilmektedir. 
 • 23'ü (%92) destek alarak yürüyebilmektedir. 
 • 22'si (%88) desteksiz yürüyebilmektedir.  

Tedavi sonrasında CHOP INTEND puanlarının 183. güne kadar sürekli artması SPINRAZA'nın etkinliği göstermektedir. Klinik deneye katılan bebeklerin çoğunluğu CHOP INTEND puanlamasının maksimum puanı olan 64'e ulaşmış ve devamında bu puanı korumuşlardır. 

 


 

BEBEKLİK DÖNEMİNDE SEMPTOM GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞ HASTALARDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK DENEYLER  

ENDEAR Çalışması

Deney Tasarımı

Çok merkezli, çift kör, rastsal, sham kontrol gruplu, takip süresi 13 ay olarak belirlenmiş klinik deneyde, tedaviye başlandığı sırada 7 aylıktan daha küçük 121 bebek yer almaktadır.  

Deneyin birincil sonlanım noktasında kalıcı solunum desteğine ihtiyaç duyulmaması hedeflenmiştir. İlaca cevap veren hastaların oranı bir motor fonksiyon testi olan HINE-2 üzerinden değerlendirilmiştir.     

Etkinlik Değerlendirmeleri

Deney sonucunda SPINRAZA tedavisi alan çocukların %61'i sürekli solunum desteğine* ihtiyaç duymamıştır. Tedavi edilmeyen grupta solunum desteğine ihtiyaç duymayan çocukların oranı ise %32'dir. 

*Sürekli solunum desteği trakestomi ihtiyacı veya 21 gün boyunca günde 16 saatten fazla solunum cihazına bağlı kalmak olarak tanımlanmıştır.


Hastaların %51'i 9 aylık iken HINE - 2 motor fonksiyon testine göre ilaca cevap verebilmiştir.* Tedavi edilmeyen hasta grubunda bu oran %0'dır. 

*İlgili motor testinde, puan artışı sağlanan hareket sayısı puan düşüşü yaşanan hareket sayısından fazla ise hasta tedaviye cevap vermiş sayılmaktadır. 

SPINRAZA ile tedavi edilen bebekler gözlem yapılan 394. günde de gelişim gösterirken tedavi edilmeyen bebeklerde motor fonksiyonlarında azalma görülmüştür.    

 

En Sık Gözlenen Yan Etkiler 

Yan Etkiler
SPINRAZA
(n=80)
Tedavi Almayanlar
(n=41)
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
%55
%37
Kabızlık
%35
%22
Diş Çıkarma
%18
%7
İdrar Yolu Enfeksiyonu
%9
%0
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
%8
%2
Kulak Enfeksiyonu
%6
%2
Midede Gaz Toplanması
%5
%2
Kilo Kaybı
%5
%2

 

 

İLERİ DÖNEMDE SEMPTOM GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞ HASTALARDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK DENEYLER 

CHERISH Çalışması

Deney Tasarımı

Faz 3, çok merkezli, çift kör, rastsal, sham kontrol gruplu, takip süresi 15 ay olarak belirlenmiş klinik deneyde, tedaviye başlandığı sırada yaşları 2 ila 9 arasında değişen 126 çocuk yer almıştır.  

Çalışmanın birincil sonlanım noktasının değerlendirilmesinde bir motor fonksiyon testi olan Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) testi kullanılmıştır. İkincil sonlanım noktası olarak ise üst ekstremite motor fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tercih edilen Revised Upper Limb Module (RULM) testi kullanılmıştır. 

Etkinlik Değerlendirmeleri

Çalışma sonrasında SPINRAZA ile tedavi edilen hastaların motor fonksiyonlarında hem HFMSE hem de RULM testlerine göre iyileşmeler gözlenmiştir. 

Tedavi edilen çocukların motor fonksiyonları 6 ay içerisinde iyileşmeye başlamıştır. 

 

CS2/CS12 Çalışması

Deney Tasarımı

Faz 1b/2a, açık etiketli, çok dozlu, doz artışlı, 38 ay devam eden çalışmaya ilk doz esnasında yaşları 2 ila 16 arasında değişen 28 yürüyebilen ve yürüyemeyen SMA hastası katılmıştır. Birincil sonlanım noktasında SPINRAZA'nın güvenlik profili değerlendirilmiştir.

Etkinlik Değerlendirmeleri

SPINRAZA ile tedavi edilen hastalarda 3 yıllık süre boyunca üst ekstremitede ve motor fonksiyonlarında iyileşmeler gözlenmiştir. 

HFMSE testi SMA hastalığı özelinde geliştirilmiş, hastaların gördüğü klinik faydaları ölçmek için sıklıkla kullanılan ve doğruluğu tescil edilmiş bir testtir.   

      

Yürüme mesafesinde anlamlı iyileşme gözlenen hastaların %100'ünde (7/7) elde edilen iyileşmeler gözlemin devam ettiği 3 yıl boyunca korunmuştur.

Bu anlamda SPINRAZA, hastaların yürüme fonksiyonuna sahip olmasına veya yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. 

 • SMA Tip 2 hastası olan 11 hastadan en az 1'i ilk defa yürüme yeteneğine sahip olmuştur.
 • Tip 3 hastası olan 4 kişiden en az 2'si yeniden yürüme yeteneğini kazanmıştır.      

 

En Sık Gözlenen Yan Etkiler 

Yan Etkiler
SPINRAZA
(n=84)
Tedavi Almayanlar
(n=42)
Ateş
%43
%36
Baş Ağrısı
%29
%7
Kusma
%29
%12
Sırt & Bel Ağrısı
%25
%0
Burun Kanaması
%7
%0
Düşme %5
%0
Solunum Yolu Enfeksiyonları %5
%2
Mevsimsel Allerji %5
%2

 

İLACIN GÜVENLİK PROFİLİNE DAİR EK KONULAR

 • Atelektazinin ciddi yan etkileri SPINRAZA ile tedavi edilen hastalarda (%18), kontrol hastalarına (%10) göre daha gözlemlenmiştir.
 • SPINRAZA ile tedavi edilen hastalarda döküntü vakaları bildirilmiştir. SPINRAZA tedavisine başladıktan 8 ay sonra bir hastada, 8 haftalık bir süre boyunca ön kol, bacak ve ayakta ağrısız kırmızı maküler lezyonlar gelişmiştir. Lezyonlar 4 hafta içinde ülsere olmuş ve kabuk bağlamış ve birkaç ay içinde düzelmiştir. İkinci bir hasta, SPINRAZA tedavisinin başlamasından 10 ay sonra yanak ve elde kırmızı maküler deri lezyonları geliştirmiştir ancak bu hastada görülen yan etkiler 3 ay içinde düzelmiştir.
  • Her iki vaka da SPINRAZA almaya devam etmiştir ve döküntülerde spontane iyileşmeler olmuştur.
 • SPINRAZA, bebeklerin boyunun uzamasında / bebeklerin büyümesinde olumsuz etki gösterebilmektedir. SPINRAZA'nın büyüme üzerindeki herhangi bir etkisinin tedavinin kesilmesiyle geri döndürülebilir olup olmadığı bilinmemektedir.
 • Semptomatik SMA'lı bebeklerin açık etiketli klinik çalışmasında, SPINRAZA ile tedavi edilen bir hastada şiddetli hiponatremi bildirilmiştir. Hastaya 14 ay boyunca tuz takviyesi yapılmıştır. 

 

Pazarlama Sonrasında (İlacın Onay Alması Sonrasında) Ortaya Çıkan Yan Etkiler

SPINRAZA'nın onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki advers reaksiyonlar tespit edilmiştir. Bu reaksiyonlar, belirsiz büyüklükteki bir popülasyondan gönüllü olarak bildirildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaç maruziyetiyle nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

 • Menenjit gibi lomber ponksiyonla ilişkili ciddi enfeksiyonlar gözlemlenmiştir.
 • Hidrosefali, aseptik menenjit ve aşırı duyarlılık reaksiyonları (Örn. anjiyoödem, ürtiker, döküntü) da bildirilmiştir.

   

  Tedaviye dair detaylı bilgilere ulaşmak için SPINRAZA'nın kendi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

  SPINRAZA'nın sayfası için lütfen tıklayınız 

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Sorumluluğun Reddi

   www.savingnil.com internet sitesi, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak, SMA alanında önemli bilgilerin ve güncel gelişmelerin bir arada bulunduğu bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sitenin içeriği sadece bilgi paylaşımı misyonuyla oluşturulmaktadır. İçerik, SMA hakkındaki uluslararası makaleler, yayınlanan güncel haberler ve gelişmeleri kapsamaktadır.

  Savingnil.com medikal tavsiyede bulunmaz, tanı koymaz, tedavi önerisinde bulunmaz. Yayınlanan içerikler; medikal tavsiye, yönlendirme, tanı, tedavi önerisi vb. konularda bir alternatif/ profesyonel danışmanlık vermez. Medikal anlamda ihtiyaç duyulan her bilgi için konunun uzmanı doktorlarla görüşülmesi gerekmektedir. İnternet sitesindeki içerikler, SMA alanında bilgilendirme ve güncel gelişmelerin takibini kolaylaştırmak amacıyla yayınlanmaktadır. Medikal anlamda herhangi bir yönlendirme, danışmanlık sorumluluğu üstlenmemektedir.